Wouters Incasso in Dordrecht

Gedagvaard
U heeft een schuld welke onbetaald is gebleven. De schuldeiser kan dan de kwestie aan de bevoegde rechter voorleggen om hierover een beslissing te geven. Nadat de uitspraak van de rechter in en vonnis is vastgelegd zijn verdere rechtsmaatregelen mogelijk. Een veel voorkomend geval is beslaglegging.

Het kan zo zijn dat u niet betaald heeft omdat u het geheel of gedeeltelijk niet eens bent met de vordering van de schuldeiser. U kunt zich dan verweren. Dit kan door mondeling of schriftelijk te reageren op de eis die in de dagvaarding is opgenomen. Als u mondeling wilt reageren kunt u dit doen bij de rechter op de zittingsdatum en tijdstip die in de dagvaarding staan vermeld. U kunt ook uw reactie schriftelijk op de zitting aan de rechter afgeven. Voor zover dat van toepassing is moet u (kopieën) van alle stukken bij u hebben om de rechter te overtuigen van uw stelling. Alleen uw woord is niet voldoende u moet wat u dan zegt ook aan kunnen tonen.

U kunt uw reactie ook schriftelijk toezenden aan de rechtbank. Dit moet u dan in tweevoud (aangetekend) toesturen en ondertekenen met uw handtekening. Uw reactie moet voor de zittingsdatum door de rechtbank zijn ontvangen. U doet er dan ook verstandig aan om dit op tijd naar de rechtbank te versturen. Verder doet u er verstandig aan om na te bellen of uw reactie door de rechtbank is ontvangen.

Nadat uw reactie is ontvangen is de rechter dan op de hoogte van de eis van de schuldeiser en uw verweer. Hierna kan er uitspraak volgen maar ook een samenkomst van partijen (comparitie). Dit laatste betekent dat de rechter de schuldeiser en schuldenaar op de zitting persoonlijk over de zaak wilt spreken.

In wat ingewikkeldere kwesties kan er nogmaals een schriftelijke reactie van de schuldeiser of schuldenaar worden gevraagd. Uiteindelijk volgt dan uitspraak van de rechter. Als de vordering wordt afgewezen wordt u in het gelijk gesteld en zullen er waarschijnlijk (nagenoeg) geen kosten voor uw rekening komen. Indien u in het ongelijk wordt gesteld zal de rechter u in de regel tevens veroordelen voor (het grootste gedeelte van) de proceskosten.

Als u het niet eens bent met de uitspraak kunt u in hoger beroep gaan. U moet dit doen door middel van een advocaat en binnen 3 maanden na de uitspraak. In de regel is het vonnis van de rechter wel uitvoerbaar. Dit betekent dat er ondanks dat u in hoger beroep bent gegaan er toch beslag gelegd kan worden.